Giám sát & tính toán Hàng tồn kho

Sử dụng hệ thống và thủ tục đổi mới, thiết bị giám sát hàng tồn kho quan sát và báo cáo về công tác quản lý hàng toàn cầu, cung cấp khả năng hiển thị những biến động, cách bảo quản và tình trạng hàng hoá - bất kể chúng ở đâu trên thế giới.

 Trong dịch vụ này, thiết bị giám sát hàng tồn kho sẽ cảnh báo ngay cho bạn về bất kỳ sự kiện hoặc rủi ro tiềm ẩn nào đe dọa đến hàng hóa của bạn. Bên cạnh đó, thiết bị giám sát hàng tồn kho cũng sẽ báo cáo số lượng, điều kiện, rủi ro ở các kho hàng và bất kỳ thông tin nào khác mà khách hàng yêu cầu. Điều này cho phép bạn thực hiện các biện pháp tức thời để bảo vệ lợi ích của mình, đảm bảo thiệt hại hoặc tổn thất được tính toán và xác định nhanh nhất có thể, cũng như kịp thời đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề hoặc rắc rối. 

Mỗi hệ thống giám sát được đặt riêng là một thỏa thuận được thiết kế thích hợp với chu kỳ theo yêu cầu của bạn bao gồm các đợt kiểm tra tại kho hàng. 

Một số loại thiết bị giám sát hàng tồn kho có sẵn có thể phù hợp với nhu cầu của bạn:

  •  Túc trực và giám sát định kỳ hoặc liên tục
  • Kiểm tra tồn kho về số lượng và chất lượng hàng hoá được lưu trữ
  • Tính toán tồn kho hàng hóa được lưu trữ trong các mạng lưới kho khác nhau
  • Giám sát toàn bộ quy trình công nghiệp
  • Giám sát toàn bộ quy trình thương mại (xuất/nhập)
  • Các giải pháp được thiết kế riêng để đáp ứng các nhu cầu đặc thù

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy