Phân bón

Do sự phát triển của ngành phân bón nên nhu cầu hậu cần, kiểm định và phân tích theo đó cũng tăng.

 Các chuyên gia của chúng tôi được đào tạo để hỗ trợ khách hàng bằng một loạt các dịch vụ liên quan đến tất cả các loại phân bón chính và các lĩnh vực chuyên môn.

Dịch vụ của chúng tôi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy