Thức ăn chăn nuôi

Control Union cung cấp các dịch vụ cho ngành thức ăn chăn nuôi để giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Bao gồm các sản phẩm khô, lỏng, hàng rời hoặc đóng bao.

Nhu cầu về các dịch vụ bảo đảm thức ăn chăn nuôi và giám sát trong ngành thức ăn chăn nuôi là rất quan trọng vì giúp đảm bảo chất lượng của ngành, đặc biệt khi kiểm soát dịch bệnh.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm kiểm định kho hàng và khoang tàu, giám sát hàng gửi, lấy mẫu để đảm bảo thức ăn chăn nuôi luôn đạt tiêu chuẩn cần thiết ở mọi giai đoạn.

Nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ tiến hành các kiểm định hàng ngày để đảm bảo sự tuân thủ theo pháp chế liên quan và đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.

Dịch vụ của chúng tôi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy